gebruiks-voorwaarden.

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ZWEMBAD-TOTAAL (ONDERDEEL VAN T.H.O. ROKE V.O.F) 1. GELDIGHEID VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Spa-totaal(hierna te noemen opdrachtnemer) gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten, leveringen en te verrichten diensten aan derden (hierna te noemen opdrachtgever) tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever aanvaardt deze algemene voorwaarden of wordt geacht deze stilzwijgend te hebben aanvaard door acceptatie van een gedaan aanbod, door het verstrekken van een opdracht of het verzoek tot het maken van een offerte ongeacht een schriftelijke bevestiging hiervan door de opdrachtgever. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN Alle offertes en aanbiedingen als mede gegevens in advertenties en drukwerk zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De opgegeven prijzen zijn af magazijn en inclusief BTW, maar exclusief andere heffingen van overheidswege. Vrachtkosten worden aan de opdrachtgever doorberekend. Opdrachtnemer is niet gehouden een aanbieding, offerte of overeenkomst gestand te doen tegen een vermelde prijs die duidelijk berust op een druk- of schrijffout. Een aanbod heeft een geldigheidsduur van 30 dagen nadat het aanbod aan de opdrachtgever is kenbaar gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn is de opdrachtnemer niet meer gebonden om het aanbod te handhaven. De opdrachtnemer heeft het recht een opdracht te weigeren zonder dat hiervoor een reden wordt aangegeven De offerte of de opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Indien door omstandigheden waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen offerte of opdrachtbevestiging is verzonden of verzonden is kunnen worden, wordt de factuur tevens beschouwd als opdrachtbevestiging. Indien na aanvaarding van een opdracht een wijziging optreedt in de prijzen van materialen, vrachttarieven, belastingen of andere prijsvormende factoren waardoor onze kostprijs hoger wordt dan op het moment van aanvaarding van de opdracht, zijn wij gerechtigd deze verhoging door te berekenen aan opdrachtgever ook indien deze verhoging reeds te voorzien, maar nog niet exact te bepalen was op het ogenblik van het tot stand komen van deze overeenkomst. In geval van wijziging in een door ons aangenomen opdracht, welke op verzoek van de opdrachtgever is doorgevoerd, zijn wij gerechtigd de door die wijziging veroorzaakte meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Mondelinge aanbiedingen door ons gedaan zijn pas geldig nadat de aanbieding door ons schriftelijk is bevestigd. Opdrachtnemer is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 10% te vragen. Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door Opdrachtnemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt, tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan te nemen en te betalen en is hij overigens jegens opdrachtnemer gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. Opdrachtgever zal eveneens aan opdrachtnemer als schadeloosstelling verschuldigd zijn een bedrag in posten van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht opdrachtnemer te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen. 3. LEVERTIJD, AFLEVERING EN RISICO Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen levering dient plaats te vinden. De overeengekomen levertijd gaat in zodra de opdrachtgever het aanbod schriftelijk aanvaard. De opgegeven levertijd geldt slechts bij benadering en is voor de opdrachtnemer niet bindend. Overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding. Aflevering van te leveren zaken aan de opdrachtgever wordt geacht plaats te vinden op het moment waarop de zaken in de macht van de opdrachtgever worden gebracht dan wel, indien dat eerder het geval mocht zijn, zodra de zaken arriveren op een plaats waarover de opdrachtgever zeggenschap heeft. De opdrachtnemer is gerechtigd in gedeelten te leveren. Vanaf het moment van aflevering zijn de geleverde zaken voor risico van opdrachtgever en, indien opdrachtgever geen medewerking verleent aan aflevering, vanaf het moment dat afname is geweigerd. Opdrachtnemer is gerechtigd de levering van goederen en het verrichten van diensten stop te zetten bij niet-tijdige betaling en onvolledige betaling van de overeengekomen betalingstermijn en bij alle vormen van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 4. EIGENDOMSVOORBEHOUD Alle geleverde goederen blijven ons eigendom tot al het geen (inclusief eventuele afspraken die opdrachtgever volgens overeenkomst dient te verrichten) ons terzake van deze goederen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, welke is verschuldigd, door de opdrachtgever is voldaan. Voor volledige betaling is opdrachtgever niet bevoegd de goederen aan derden, of op welke andere wijze dan ook, te verpanden, in eigendom over te dragen, te bezwaren of op welke andere wijze dan ook in de macht van derden te brengen. Bij niet tijdig betaling zijn wij gerechtigd de goederen terzake weer tot ons te nemen en afgifte daarvan te vorderen, zonder dat gerechtelijke tussenkomst is vereist, onverminderd ons recht op schadevergoeding. Wij zijn niet aansprakelijk voor mogelijke schade die, direct of indirect, bij opdrachtgever zou kunnen ontstaan door het tot ons nemen van de niet of niet volledig betaalde goederen. 5. KLACHTEN EN GARANTIE Opdrachtgever zal alle met hem gemaakte afspraken, van welke aard dan ook, en daarmee verband houdende aantekeningen en correspondentie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en discretie behandelen en niet aan derden openbaar maken. Afbeeldingen, tekeningen, ontwerpen en beschrijvingen, vermeld in onze folders, advertenties, brochures en offertes alsmede opgaven of adviezen over maten, capaciteit mogelijkheden e.d. zijn vrijblijvend en voor ons niet bindend. Afwijking van aldus verstrekte gegevens geven geen grond tot een klacht of aansprakelijkheid onzerzijds welke het gevolg is van het gebruik van door ons geleverde of geïnstalleerde zaken. Alle reclames dienen uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering c.q. ontvangst van de zaken schriftelijk en door middel van een aangetekend schrijven bij ons te worden ingediend op straffe van verval van rechten. Dit aangetekend schrijven dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. Voor alle door ons geleverde zaken geldt de garantietermijn die door de producent van de zaken wordt verleend. Indien wij zelf producent van de geleverde zaken zijn, geldt een garantietermijn van 12 maanden. Gedurende de genoemde termijn garanderen wij de deugdelijkheid en goede kwaliteit van door ons geleverde zaken tenzij geconstateerde gebreken het gevolg zijn van handelingen en/of nalatigheden van de opdrachtgever en/of derden welke, naar redelijkheid en billijkheid, niet voor rekening en risico van opdrachtnemer zijn. Niet onder de garantie vallen zaken die door de opdrachtgever zijn veranderd of bewerkt, noch zaken die onoordeelkundig gebruikt zijn en/of gebruikt zijn voor een ander doel dan waarvoor ze bestemd zijn of als het gebrek is ontstaan doordat het voorgeschreven onderhoudsschema niet of niet volledig is uitgevoerd. Tevens vervalt elke vorm van garantie als de opdrachtgever aan enige verplichting jegens opdrachtnemer uit welke overeenkomst dan ook niet voldoet. 6. AANSPRAKELIJKHEID Opdrachtnemer draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen. In geval van aansprakelijkheid is opdrachtnemer nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan het bedrag van de door de assuradeur van opdrachtnemer te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het factuurbedrag (exclusief BTW) van de te verrichten werkzaamheden, of een evenredig deel daarvan. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen opdrachtnemer instellen terzake van schade ontstaan door of met de door opdrachtnemer geleverde diensten. Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, e-mail & GSM. Voor inbreuk daarop door derden kan opdrachtnemer niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Adviezen worden door opdrachtnemer naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. Evenmin aanvaardt opdrachtnemer enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan opdrachtnemer zijn verteld of ter hand gesteld. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst, gemiste besparingen c.q. verminderde opbrengst en schade door bedrijfsstagnatie van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. Indien opdrachtgever materiaal of gereedschappen uitleent aan derden, aanvaardt opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door gebruiker, aan wie het materieel en/of gereedschap is uitgeleend. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van opdrachtnemer in, opdrachtgever eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing. De aansprakelijkheid is beperkt tot de dekking die de verzekering biedt. 7. BETALINGSCONDITIES Betaling van de zaken dient contant te geschieden bij aflevering tenzij met de opdrachtgever een andere wijze en/of termijn is overeengekomen, in welke geval betaling dient te geschieden binnen de op de factuur aangegeven termijn. Schuldvergelijking is niet toegestaan. Bij deellevering is opdrachtnemer gerechtigd elke deellevering afzonderlijk te factureren en hiervoor betaling te verlangen. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst of opdracht op te schorten of te ontbinden onverminderd zijn eventuele rechten op schadevergoeding. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijnen betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in gebreke te zijn zonder dat een ingebrekestelling is vereist en heeft de opdrachtnemer het recht een rente van 1% per maand in rekening te brengen over het nog openstaande bedrag vanaf de verval datum van de factuur, onverminderd de hem wettelijke toekomende rente en vergoeding van andere kosten, alsmede alle eventuele kosten zowel gerechtelijk als buitenrechtelijk, waaronder incasso-, deurwaarder- advocaatkosten, welke door opdrachtnemer worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van de opdrachtgever te bewerkstellingen. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan. Al onze vorderingen zijn terstond opeisbaar indien de opdrachtgever ophoudt te betalen, dan wel surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement wordt verklaard, door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest, dan wel de bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt. Alsdan heeft de opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op schadevergoeding en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. 8. RECHT OPDRACHTNEMER Opdrachtnemer is steeds gerechtigd om, alvorens de opdracht wordt aanvaard, voldoende zekerheid van opdrachtgever te verlangen. Indien de opdrachtgever niet of niet voldoende zekerheid verschaft dan wel indien de rechtsvorm van opdrachtgever tussentijds wordt gewijzigd, heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst geheel / gedeeltelijk te ontbinden en de reeds geleverde zaken terug te nemen, onverminderd zijn recht om schadevergoeding te eisen. 9. TOEPASSELIJK RECHT Op de door opdrachtnemer met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en de uit die overeenkomst voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter die op basis van onze vestigingsplaats bevoegd is van het geschil kennis te nemen tenzij de opdrachtnemer prefereert het geschil aanhangig te maken bij de rechter die bevoegd is in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd of zijn woonplaats heeft. 10. UITSLUITINGEN Uitsluiting voor aansprakelijkheid van plooien die ontstaan in zwembadfolie op wand en hoeken dit is niet altijd te garanderen aangezien de foliegevoelig is voor werking tijdens en na het lassen . Alle werken waar klant of derde die zonder uitdrukkelijke toestemming van Zwembad Totaal werkzaamheden verrichten aan het zwembad, zwemspa of installatie van zwembad, spa of zwemspa toestemming heeft verleed.